Opname details

Opname 531

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Bezinning Heilig Avondmaal

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Woensdag 16 juni 2021
om 19:30

N.G.B. Artikel 34 (4)

Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar ééns gedoopt worden met den enigen Doop, zonder dien immermeer te herhalen;
want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden.
Doch deze Doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is, en wij het water ontvangen, maar ook al den tijd onzes levens.
Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben; en daarenboven verdoemen den doop der kinderkens der gelovigen; dewelke wij geloven, dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden,
op dezelfde beloften, die onzen kinderen gedaan zijn.
En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan heeft om de volwassenen.
En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen, dat Christus voor hen gedaan heeft; gelijk de Heere in de wet beval, hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus.
Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de Doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is, waarom de heilige Paulus den Doop noemt de besnijdenis van Christus, Kol. 2:11.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden